Odpowiedź KOWR w sprawie przejęcia gruntu pod park przez miasto

Odpowiedź KOWR w sprawie przejęcia gruntu pod park przez miasto

Odpowiedź KOWR w sprawie przejęcia gruntu pod park przez miasto

By / Polecane artykuły / wtorek, 27 kwiecień 2021 17:38

W sprawie parku przy osiedlu Sobieskiego sami napisaliśmy do właściciela terenu czyli do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że teraz ruch należy do władz miasta. Na czwartkowej sesji Radny Pawłowicz będzie domagał się wyjaśnień od Burmistrza. Poniżej pismo z KOWR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy we Wrocławiu 

Pan Marek Drabiński

Stowarzyszenie Wszystko dla Otawy

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 24.03.2021r. o przyspieszenie przejęcia przez Gmin Miejską Oława terenu przeznaczonego pod park (we wniosku wskazał Pan działkę nr 2/2, AM-30, która została podzielona geodezyjnie na działki o numerach: 2/3, 2/4 i 2/5), uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c i ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2243), za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, KOWR może przekazać gminie nieruchomości na cele związane z realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu jej zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wód , kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeśli położony jest na nich cmentarz - pod warunkiem, jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a ponadto KOWR może przekazać na własność gminy nieruchomości zasobu zajęte pod drogi gminne, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .

Biorąc powyższe pod uwagę , KOWR nie ma niestety podstaw prawnych do nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy, z przeznaczeniem pod park. Natomiast Gmina Miejska Oława zwróciła się do tut. Oddziału KOWR z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie, położonej w Oławie, działki nr 2/5, AM-30, a jego rozpatrzenie, o czym poinformowano Gminę zarówno w prowadzonej korespondencji, jak i na spotkaniach z jej przedstawicielami, będzie możliwe po szczegółowym określeniu rodzaju planowanej inwestycji, wykazaniu nie możności realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o grunty własne Gminy, a także po dostarczeniu stosownego kompletu dokumentów (m.in. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu zagospodarowania terenu). 

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.