Odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na nasze pytania dotyczące bezpieczeństwa w mieście

Odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na nasze pytania dotyczące bezpieczeństwa w mieście

Odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji na nasze pytania dotyczące bezpieczeństwa w mieście

By / Polecane artykuły / poniedziałek, 14 marzec 2022 12:15

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o rosnącej przestępczości w Naszym mieście. Zaniepokojeni Mieszkańcy zwrócili się z prośbą i interwencję. W związku z tym członek naszego Stowarzyszenia Radny Krzysztof Rydzoń zaprosił Komendanta Policji w Oławie na sesję Rady Miejskiej w Oławie przekazując poniższe pytania:

Proszę o informacje o ilości przestępstw i wykroczeń z ostatniego półrocza 2021: W II półroczu 2021roku na terenie miasta Oławy ujawniono 295 przestępstw oraz 1170 wykroczeń.

Jaki jest stan wakatów w ogniwie interwencyjnym? Na dzień 1 lutego 2022 roku w ogniwie patrolowo interwencyjnym KPP w Oławie występuję 1 wakat.

Czy policjanci ogniwa interwencyjnego kierowani są do innych zadań (np. covid)? Jeżeli tak, to z jaką częstotliwością? Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji, Policja została utworzona m.in. w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykrywania przestępstw i wykroczeń. W związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, na Policję nałożone zostały dodatkowe obowiązki w postaci kontroli przestrzegania i stosowania się do obostrzeń sanitarnych, dokonywanie sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie oraz izolacji, którzy nie posiadają zainstalowanej aplikacji “kwarantanna”. Zadania te realizowane są codziennie, od początku pandemii, zarówno przez f-uszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych, jak i w miarę potrzeb innych f-uszy KPP w Oławie.

Ile jest patroli (tylko ogniwa interwencyjnego, nie np. dzielnicowi albo kryminalni) z podziałem na zmiany w tygodniu i zmiany weekendowe w mieście? Taktyka pełnienia służby patrolowej, ilości zaplanowanych patroli oraz ich dyslokacja, stanowią tajemnicę służbową. Ujawnienie takich informacji, mogłoby przynieść negatywny skutek, np. zostać wykorzystane przez osoby nieuprawnione w celu popełniania czynów zabronionych. Podkreślić w tym miejscu należy, iż kierownictwo oławskiej jednostki, w planowaniu służby patrolowej, kieruje się racjonalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków w zależności od zaistniałych potrzeb.

Czy oprócz patroli zmotoryzowanych są prowadzone interwencyjne patrole piesze? Jeśli tak, ile tych patroli było w drugim półroczu 2021? Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, służba patrolowa – jest to wykonywanie zadań służbowych przez policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem środka transportu. Policjanci, w miarę potrzeb pieszo patrolują miejsca zagrożone, w styczniu 2022roku wykonano takich służb 60.

Czy praktykowane są patrole mieszane z SM? Jeśli tak, z jaką częstotliwością? W zależności od potrzeb, w okresie pandemii na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją, wspólnie patrole ze Strażą miejską realizowane są średnio 2 razy w ciągu dnia. Patrol realizuje działania dotyczące ujawniania przestępstw i wykroczeń, ale także i kontroli kwarantann oraz izolacji jak i miejsc użyteczności publicznej z uwagą na przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Czy i ile razy w ostatnim półroczu KPP było wspomagane przez Oddział Prewencji Policji z Wrocławia? Jeśli tak, do jakich zadań był kierowany? Czy był wniosek komendanta o wsparcie przez OPP w 2022r.? W 2 półroczu 2021roku Komendant Powiatowy Policji w Oławie co miesiąc wnioskował do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o wsparcie siłami Oddziału Prewencji KWP we Wrocławiu, jednakże z uwagi na inne czynności w szczególności zabezpieczenie zgromadzeń, protestów, meczów zarówno na terenie Wrocławia jak i w ramach obwodu Komendanta Głównego Policji na terenie kraju, ochrony granicy państwowej, patrole nie były kierowane. Do działań na terenie podległym KPP w Oławie kierowane były patrole ze stanu KWP we Wrocławiu w zakresie utrzymania bezpieczeństwa I porządku w Ruchu Drogowym. Patrole realizowane były średnio 2 razy w miesiącu.

Jakie działania zaradcze obecnej sytuacji planuje komendant? W związku ze wzrostem ilości zdarzeń polegających na kradzieżach mienia, zintensyfikowano działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw jak i zatrzymaniu sprawców przestępstw na gorącym uczynku ich popełnienia. Ponadto wprowadzono: - zakaz delegowania policjantów komórek patrolowych do innych zadań, - wzmożone działania prewencyjne, realizowane zarówno na terenie miasta Oława jak i na terenie powiatu oławskiego, - podjęto działania dążące do otwarcia posterunku Policji w Domaniowie i pozyskanie do 8 etatów policyjnych.

Czego potrzebuje KPP Oława ze strony UM by działania patroli ogniwa interwencyjnego były skuteczniejsze? W przyszłości można byłoby rozważyć możliwość wsparcia działań Policji poprzez przekazanie środków na służby ponadnormatywne oraz zakup radiowozu typu BUS. Gdzie znajdują się białe plamy monitorowanych obszarów, które należałoby wyposażyć w system monitorowania? Na wstępie wskazać należy, iż każdy monitoring wizyjny wspomaga pracę policjantów. W szczególności należałoby zainstalować kamery monitoringu na wszystkich drogach wjazdowych do miasta oraz w rejonie większych skrzyżowań. Niewątpliwie niezbędnym okazałoby się zainstalowanie monitoring w miejscach gromadzenia się młodzieży, takich jak “miasteczko ruchu drogowego”, skwery, parki.

Czy płatne służby w patrolach mieszanych z SM z naciskiem na wykroczenia i przestępstwa najbardziej uciążliwe poprawiłyby sytuacje? Celem dodatkowych służb, pełnionych w czasie ponadnormatywnym jest w szczególności zwiększenie ilości patroli pełniących służbę na danym terenie. Wskazać w tym miejscu należy, iż każdy dodatkowy patrol, niezależnie czy składałby się z dwóch policjantów, czy też z policjanta i strażnika miejskiego wpłynąłby pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Oława.

Czy nie należałoby zwiększyć ilość etatów w ogniwie patrolowo-interwencyjnym? W chwili obecnej Ogniwo Patrolowo Interwencyjne KPP w Oławie liczy 23 etaty. 6 policjantów przebywa na szkoleniach i adaptacji zawodowej, 2 jest delegowanych do pełnienia służby w innych komórkach prewencyjnych. Każda ilość policjantów na pewno zwiększyłaby ilość patroli pełniących służbę na terenie miasta, a tym samym wpłynęła na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Oławy, a także i zmniejszyła czas reakcji Policji na interwencję. Jednakże należy pamiętać, iż naliczenia etatowe jednostek Policji wynikają z odrębnych przepisów wewnętrznych.

Czy ogniwo RD byłoby w stanie doraźnie pomagać w rozładowywaniu korków/zatorów w godzinach szczytu np poprzez ręczne sterowanie ruchem? Z uwagi na zlecone do realizacji zadania służbowe, stan etatowy Ogniwa Ruchu Drogowego, a przede wszystkim zbyt dużą ilość skrzyżowań, w które należałoby skierować patrole, działanie takie jest niemożliwe. Ponadto należy mieć także na uwadze dyspozycyjność patrolu Ruchu Drogowego, w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego. W tym miejscu należy dodać, iż zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie pozostaje wyłącznie na Policji, a także innych podmiotach. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także I zmniejszenie natężenia ruchu drogowego można uzyskać poprzez właściwą infrastrukturę drogową.

Czy przedstawiciele RD w osobach kierownika i drugiego doświadczonego policjanta uczestniczyliby w pracach grupy mającej na celu wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc w Oławie? Zgodnie z ustawą z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji, jednym z zadań jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Mając powyższe na uwadze, udział kierownika ORD w grupie mającej na celu wyeliminowanie niebezpiecznych miejsc jest jak najbardziej zasadne.

Czy komendant mógłby przesłać informacje o ilości wypadków/kolizji ze skrzyżowania PL. Zamkowy/Lipowa w okresie gdy ostatnio światła były wyłączone? Chodzi o czas, w których światła działają 6-19. Od lipca 2021r. do lutego 2022r. w rejonie ulic Lipowa a Pl. Zamkowy nie odnotowano zdarzeń drogowych.

Czy KPP Oława otrzymuje regularnie zgłoszenia od zieleni miejskiej w sprawie uszkodzonego/zdemolowanego mienia publicznego? Jeżeli tak czy w miejscach, w których dochodzi do notorycznych wykroczeń nie należy ściągać monitoring miejskiego i szukać sprawców? Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie w każdym przypadku zaistnienia zdarzenia, ustalają czy miejsce zdarzenia objęte jest monitoringiem I dokonują jest zabezpieczenia. Na podstawie analizy zabezpieczonego materiału dążą do ustalenia I zatrzymania sprawców czynów zabronionych.

Serdecznie dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Oławie za szybkie udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Mieszkańcy są wdzięczni za sprawne działania, poczucie bezpieczeństwa w tym trudnym dla Nas Wszystkich czasie. Dodajmy, że Policja została dodatkowo obciążona działaniami związanymi z covid-19 – dokładając dużo dodatkowych obowiązków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.