Petycja w sprawie przyjęcia programu dofinansowania do leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Oława w latach 2021-2023.

Petycja w sprawie przyjęcia programu dofinansowania do leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Oława w latach 2021-2023.

Petycja w sprawie przyjęcia programu dofinansowania do leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Oława w latach 2021-2023.

By / Aktywność społeczna / poniedziałek, 08 marzec 2021 17:55

Petycja w sprawie przyjęcia programu dofinansowania do leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Oława w latach 2021-2023. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.48 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1398 ze zm.)

Stowarzyszenie Wszystko dla Oławy zwraca się z petycją o przygotowanie programu polityki zdrowotnej pn: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Oława w latach 2021-2023”, a następnie przyjęcie takiego programu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Oławie.

UZASADNIENIE

Po zamknięciu Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w czerwcu 2016 roku polskie pary są zmuszone do korzystania wyłącznie z leczenia komercyjnego, a przez to finansowo niedostępnego dla wielu par. Wdrożenie programu dofinansowania zwiększy dostępność do leczenia niepłodności dla mieszkańców Oławy w zakresie leczenia niepłodności zaawansowanej.

Cele programu: - zapewnienie parom małżeńskim lub partnerskim dostępu do wysokiego standardu leczenia niepłodności z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego, - obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Oławy, - zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, - obniżenie kosztów leczenia niepłodności u osób zakwalifikowanych do programu.

Oczekiwane efekty programu: - zmotywowanie jak największej liczby par starających się o dziecko do leczenia niepłodności z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego. - zwiększenie liczby urodzeń dzieci wśród par niepłodnych. - zapewnienie bezdzietnym parom wsparcia finansowego i poczucia bezpieczeństwa w procesie leczenia niepłodności. Wielkość polskiej populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI (zapłodnienia pozaustrojowego/docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemników do komórki jajowej), wchodzących w skład technik wspomaganego rozrodu (ART) wynosi około 25 tysięcy par rocznie. Obliczono ją na podstawie danych statystycznych obejmujących iloczyn wielkości populacji niepłodnej w kraju (ok. 1,2-1,3 mln) oraz odsetek par wymagających leczenia metodami wspomaganego rozrodu IVF, ICSI (2 proc.), a także danych porównawczych europejskich ośrodków leczenia niepłodności, głównie węgierskich, czeskich i skandynawskich, wykazujących, że zapotrzebowanie na leczenie IVF/ICSI ocenia się na 600-800 cykli/mln mieszkańców. Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia dla populacji Oławy wynoszącej 33 108 mieszkańców (dane Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2019 r.), wielkość niepłodnej populacji można szacować na około 1 100 par, zaś wielkość populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI na około 22 pary (w Polsce nie przeprowadzono badań epidemiologicznych niepłodności na szeroką skalę, i w określaniu stopnia niepłodności należy posługiwać się danymi szacunkowymi. Według różnych źródeł problem niepłodności dotyczy 10-12 proc. populacji kraju. Można więc przyjąć, że w analogicznych proporcjach problem ten dotyka populację Oławy) Tożsame programy zostały już przyjęte między innymi przez Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Częstochowę, Bydgoszcz, Warszawę, Jelcz-Laskowice. Na podstawie populacji Oławy (33 108 mieszkańców wg danych Urzędu Statystycznego na 2019 r.) można szacować liczbę par niepłodnych na około 1,1 tys. Zgodnie z danymi statystycznymi, wg których do leczenia metodami IVF/ICSI kwalifikuje się 2% niepłodnych par, należy szacować, że docelowo do Programu kwalifikować się będzie rocznie około 22 par zamieszkałych na terenie Oławy. Uwzględniając koszt pełnego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego na poziomie 8000 zł., w budżecie miasta należy zabezpieczyć kwotę 176 000 zł w każdym roku realizacji programu.

Opracowano na podstawie: 1. Ustawa o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. Poz. 1087); 2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); Id: CB22371E-DF12-4937-9186-C76A6D0199CD. Projekt Strona 9 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji (Dz.U. 2015 poz. 1718); 4. Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016; 5. Program Zdrowotny Miasta Częstochowy „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach w latach 2012 – 2014”; 6. Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 240/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Wrocławia na lata 2017-2019”. 7. Projekt programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2016-2019” 8. Projekt programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2016-2019”.

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.