Statut

Statut Stowarzyszenia
Wszystko dla Oławy

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Wszystko dla Oławy. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina miejska Oława/ powiat oławski/ województwo dolnośląskie/ cała Polska).
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Oława.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Celem stowarzyszenia jest realizacja inicjatyw na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnej oraz rozwoju miasta Oława.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. działania na rzecz wspólnoty wszystkich mieszkańców miasta Oława,
  2. wspomaganie inicjatyw lokalnych, które mają na celu rozwój miasta Oława,
  3. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej,
  4. działania na rzecz promocji miasta Oława zarówno w kraju, jak za granicą,
  5. działania mające na celu diagnozowanie potrzeb mieszkańców Oławy związanych z warunkami życia w tym mieście,
  6. organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych z historią miasta Oława,
  7. propagowanie i podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i przyrody na terenie miasta Oławy,
  8. budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
  9. prowadzenie działalności na rzecz edukacji obywatelskiej,
  10. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  11. działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności,
  12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionu,
  13. działania dla zrównania szans kobiet i mężczyzn,
  14. działania wspomagające wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
  15. działania charytatywne,
  16. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
  17. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
  19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  20. pielęgnowanie dziedzictwa grudnia 80, demokratycznej opozycji i wolnych związków zawodowych,
  21. promowanie wartości demokratycznych i państwa prawa,
  22. promowanie idei samorządności wśród różnych grup mieszkańców Oławy, w tym w szczególność wśród dzieci, studentów i seniorów,
  23. propagowanie miasta Oława jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania,
  24. propagowanie historii miasta Oława.
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 10. Członek ma prawo:
  1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  2. biernego i czynnego prawa wyborczego,
  3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 11. Członek obowiązany jest do:
  1. przestrzegania regulaminu stowarzyszenia,
  2. popierania i realizowania celów Stowarzyszenia.
 12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. rezygnacji,
  2. wykluczenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 14. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zebranie Członków,
  2. Przedstawiciel.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
  2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 16. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 17. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
  2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
  3. przyjmowanie i odwoływanie członków
  4. uchwalanie zmian regulaminu
  5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
  6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 18. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania
 19. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 20. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  3. zwoływanie zebrania członków.
 21. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 22. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  1. składek członkowskich
  2. dotacji
  3. darowizn
  4. zbiórek publicznych
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 23. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Please publish modules in offcanvas position.